• Anonymous

    pk tu rep pa???

  • Anonymous

    Je ne suis pas une zairoise mais Simon Kimbangi est qui pour toi ? Pourquoi tu le concidre autant ??

  • Cool 26=1

  • Bana ya Papa simon kimbangu Mibeko bolingo pe misala